Filtrele

TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI
İLETİŞİM FORMU
Başvuru No
Ek/Dosya

İŞ VE STAJ BAŞVURULARINDA BULUNAN ADAYLARA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB), “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü”ne uygun olarak kişisel verilerin öneminin ve bu verilerin kaydedilmesinin/kullanılmasının taşıdığı sorumluluğun bilinciyle ve hassasiyetiyle hareket etmektedir. 

İş başvurunuza ilişkin olarak ad, soyad, doğum yeri ve tarihi, fotoğraf, kimlik numarası, e-posta, telefon, ikametgâh, çağrı merkezi kayıtları, TÜRİB internet sayfası erişimine ilişkin kullanıcı adları, loglar ile logları içeren siber güvenliğe ilişkin veriler, denetim izleri, IP adresi verileriniz, işbu İletişim Formu, e-posta ile veya sözlü olarak sizlerden edinilebilecektir.

Verileriniz yasal çerçevede TÜRİB tarafından iş başvurusu talebinin ve ilgili pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi, insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizlerle iletişime geçilmesi, iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile TÜRİB’in uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, verilerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sunucularında saklanması amaçlarıyla işlenebilecektir.

TÜRİB ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlara ve Kanun’un 8 inci maddesine uygun olarak, yurt içindeki kanunen yetkili resmi kurum ve kuruluşlar, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olunan üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, paydaşlar, mal/hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine aktarılabilmektedir.

TÜRİB, Kanun uyarınca tarafınıza tanınan hakları kullanabilmeniz konusunda gerekli hassasiyeti göstermekte olup, Kanun’un 11 inci maddesi hükümleri uyarınca; kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme ve kişisel verileriniz eksik veya yanlış işleniyor ise düzeltilmesini isteme taleplerinizi, “Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. No:252 TOBB Kuleleri C Blok Kat: 19 Çankaya/ANKARA” adresine gönderilecek yazılı bildirim ile veya “turkiyeurunborsasi@hs01.kep.tr” adresine gönderilecek güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış bir e-posta ile bize iletebilirsiniz.

TÜRİB bünyesinde kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye ulaşmak, rızanızı geri almak ve/veya Kanun kapsamındaki haklarınızı kullanmak isterseniz “https://www.turib.com.tr/kurumsal/kisilerin-verilerin-korunmasi” adresi aracılığıyla daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

İŞ VE STAJ BAŞVURULARINDA BULUNAN ADAYLARA İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

 

Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB), tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesi uyarınca “İş ve Staj Başvurularında Bulunan Adaylara İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” aracılığıyla, yaptığım Staj/İş başvurusu kapsamında işlenen kişisel verilerim hakkında bilgilendirildim.

Staj/İş başvuru formu ile toplanan kişisel verilerimin (kimlik, iletişim, eğitim verileri, iş ve profesyonel yaşama ve aile durumuna ilişkin verilerim) işbu muvafakat ve yasal çerçevede; TÜRİB tarafından iş başvurusu talebimin ve ilgili pozisyona uygunluğumun değerlendirilmesi, insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda iletişime geçilmesi, iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile TÜRİB’in uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla işlenmesine, hukuka ve usule uygun savcılık talepleri ve mahkeme kararları gibi hukuki talepler aracılığıyla ve tabi olunan mevcut yasal düzenlemeler gereği ve/veya TÜRİB’in taraf olduğu bir uyuşmazlığa konu olduğu takdirde savunma hakkının kullanılabilmesi amacıyla ve/veya iş yeri sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınabilmesi amacıyla, yerleşkenin güvenliğine ve siber güvenliğe ilişkin verilerimin işlenmesine ve avukat, bilirkişi, mahkeme gibi mecralarla ve işbu İletişim Formu’nun TÜRİB’e iletilmesi sürecinde, TÜRİB lehine hizmet tedarik eden firma ile paylaşılmasına kendi irademle açık rıza gösteriyorum. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10 uncu maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.’nin (TÜRİB) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü”ne ilişkin olarak hazırlanmıştır. TÜRİB, kişisel verilerin öneminin ve bu verilerin kaydedilmesinin/kullanılmasının taşıdığı sorumluluğun bilinciyle ve hassasiyetiyle hareket etmektedir. TÜRİB olarak kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde Kanun’a ve dürüstlük kuralına uygun davranılmasına ihtimam gösterilmekte olup, işbu Aydınlatma Metni ile de işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

I- Veri Sorumlusunun Kimliği

Kanun hükümleri ve ilgili düzenlemeler uyarınca TÜRİB, işlediği veriler bakımından Veri Sorumlusu sıfatını haiz olup, TÜRİB’e aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres                 : Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. No:252 TOBB Kuleleri C Blok Kat: 19 Çankaya/ANKARA

Telefon              : 0 (312) 939 35 90

Fax                     : 0 (312) 939 35 56

Web Adresi       : www.turib.com.tr

E-Mail Adresi   :soru@turib.com.tr

II- İşlenen Kişisel Veriler

TÜRİB ile ilişkinizin mahiyetine göre ad, soyad, doğum yeri ve tarih, fotoğraf, kimlik numarası ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları, çağrı merkezi kayıtları, fatura bilgileri, banka hesap numarası, IBAN numarası, tesislere giriş ve çıkış esnasındaki kontroller kapsamında edinilen araç bilgileri ile HES kodu ve diğer kayıtlar, TÜRİB işyeri ve organizasyonlarında alınan görsel kayıtlar ve Web sayfası erişimine ilişkin kullanıcı adları, loglar ile logları içeren siber güvenliğe ilişkin veriler, denetim izleri, IP adresi ve MKK sicil numarası verileriniz işlenebilmektedir.

III- İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

TÜRİB tarafından elde edilen, işbu metnin ikinci bölümde geçen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla ve parantez içlerinde işaret edilen hukuki sebeplerle işlenebilecektir.

 • Elektronik Ürün Senetlerinin (ELÜS) ve ELÜS’e dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin güven, serbest rekabet ve istikrar içinde şeffaf ve kolay bir şekilde işlem görebilmesi, (Kanun md.5/2,a)
 • TÜRİB piyasalarının işleyişi ile denetimi ve gözetimi, kalite ve standart denetimlerinin yapılabilmesi, (Kanun md.5/2,ç,f)
 • İşlem yapma yetkisi verilmesine ilişkin başvuruların değerlendirilmesi, (Kanun md.5/2,e)
 • TÜRİB’de işlem yapma yetkisi verilenlerin/temsilcilerinin işlem ekranlarına erişiminin sağlanması, (Kanun md.5/2,e)
 • İşlem yapma yetkisi verilenlerin bilgilerinin TÜRİB tarafından yürütülen faaliyetler sırasında kullanılması, (Kanun md.5/2,e)
 • TÜRİB’de gerçekleştirilen işlemlere ilişkin piyasa emirlerinin toplanması ile takas ve mutabakatının yapılması, bu amaçla işlem bilgilerinin ilgili takas kuruluşuna aktarılması, (Kanun md.5/2,e)
 • TÜRİB’in 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 53 üncü maddesinden ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin ifası, (Kanun md.5/2,a) 
 • Verilerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sunucularında saklanması, (Kanun md.5/2,f)
 • 4857 sayılı İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik mevzuatının uygulanması, (Kanun md.5/2,a)
 • Yetkili otoritelerin mevzuatlarına ve/veya talimatlarına uyulması; gerektiğinde yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve ilgilileri ile irtibat sağlanması, (Kanun md.5/2,ç)
 • TÜRİB’in Bilgi Sistemleri faaliyetleri çerçevesinde, kurum politikalarına ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde etkin ve güvenli kullanım sağlanması amacıyla fiziksel ve elektronik ortamlara erişim yetkisi sağlanması, söz konusu yetki kullanımlarının takibi, kurum içi ve kurum dışı yardım masası çağrılarını karşılama ve takip faaliyetlerini yürüterek hizmet kalitesinin artırılması, internet erişimlerinde yasal zorunlulukların yerine getirilmesi, (Kanun md.5/2,a, ç)
 • Dava dosyalarının; ihtarnamelerin ve hukuki işlerin yürütülmesi için tutulması ve saklanması, icra takiplerinin ve arabuluculuk süreçlerinin yönetilmesi, (Kanun md.5/2,ç)
 • TÜRİB mali verilerinin oluşturulması ve/veya muhasebe kayıt işlerinin takibi, (Kanun md.5/2,ç)
 • Endeks ve diğer TÜRİB istatistiki hesaplama faaliyetlerinin yürütülmesi, (Kanun md.5/2,f)
 • TÜRİB dışından alınan danışmanlık ve benzeri destek hizmeti kapsamında gerekli bilgilerin kaydedilmesi, (Kanun md.5/2,f)
 • TÜRİB’in tedarikçileriyle yapılan mal/hizmet alım sözleşmelerinin icra edilmesi, (Kanun md.5/2,e)
 • TÜRİB’den alınan hizmetlerin faturalandırılması ve faturaların ilgililere ulaştırılması, (Kanun md.5/2,f)
 • TÜRİB ile iş ortaklığı, iş ilişkileri ve paydaş ilişkisi içerisinde bulunan işletmelerin temsilcileri ile iletişim kurulması ile iş ve sözleşme ilişkilerinin kurulması ve ifası, (Kanun md.5/2,e)
 • İletişim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, gelen giden evrakların kaydının ve takibinin sağlanması, (Kanun md.5/2,e, f)
 • TÜRİB’in düzenlediği veya destek verdiği eğitim, seminer, toplantı, etkinlik ve organizasyonlara yönelik bilgilendirme ve davet gönderilmesi dahil organizasyon yönetimi, (Kanun md.5/2,f)
 • TÜRİB’in yürütmüş olduğu eğitim programlarına katılımın sağlanması ve programa kayıt süreçlerinin yürütülmesi, (Kanun md.5/2,e)
 • Etkinlik ve organizasyonlar sırasında işlenen verilerin sosyal mecralar ile basın yayın kuruluşları ile paylaşılması ve sosyal medya hesaplarının yönetilmesi, (İlgili kişi tarafından Kanun’un md.5/1 hükmü uyarınca açık rıza verilmesi durumunda)
 • TÜRİB’in meşru menfaatlerinin, hukuki ve ticari güvenliği ile fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, (Kanun md.5/2,ç, e, f )

IV- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, TÜRİB ile iletişime geçmeniz veya hukuki ilişki kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince; sizlerden, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu mal/hizmet tedarikçileri dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden; yazılı ya da elektronik kanallar ile (internet, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar) veya düzenlenen eğitim, organizasyon ve benzeri etkinlikler aracılığıyla veya TÜRİB tarafından oluşturulmuş olan formlar ve bunlar dışında serbest formatta; güvenlik kameralarıyla veya Kayıtlı Elektronik Posta Sistemleri üzerinden doğrudan yukarıda yer verilen amaç ve hukuki sebepler çerçevesinde toplanabilmektedir. 

V- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3 üncü maddesinde yer alan amaçlar ve Kanun’un 8 inci maddesine uygun olarak, yurt içindeki kanunen yetkili resmi kurum ve kuruluşlar, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olunan üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, paydaşlar, mal/hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine aktarılabilmektedir.

VI- Haklarınız

TÜRİB, Kanun uyarınca tarafınıza tanınan hakları kullanabilmeniz konusunda gerekli hassasiyeti göstermekte olup, Kanun’un 11 inci maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkili olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6) Verileriniz mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7) Talebiniz üzerine eksik veya yanlış işlenmiş verinizin düzeltilmesi halinde düzeltildiğinin ve işlenme sebeplerinin ortadan kalkması sebebiyle verinin silindiğinin, yok edildiğinin veya anonim hale getirildiğinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

VII- Hak ve Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz:

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi, “Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. No:252 TOBB Kuleleri C Blok Kat: 19 Çankaya/ANKARA” adresine gönderilecek yazılı bildirim ile veya “turkiyeurunborsasi@hs01.kep.tr” adresine gönderilecek güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış bir e-posta ile bize iletebilirsiniz.

Başvuruda ilgilinin;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imzasının, (Başvurunun yasal temsilci tarafından yapıldığı durumlarda Yasal Temsilcinin de adı ve soyadı belirtilmeli ve imza yasal temsilci tarafından atılmalıdır.)

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarasının, yabancılar için uyruğunun, pasaport numarasının veya varsa kimlik numarasının, (Başvurunun yasal temsilci tarafından yapıldığı durumlarda Yasal Temsilcinin de işbu bilgileri eklenmelidir.)

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinin,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresinin, telefon ve faks numarasının,

d) Talep konusunun

bulunması zorunludur.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Kişisel verileriniz ile ilgili olarak başvuruları bizzat yapmanız, ayırt etme gücü bulunmayan çocuk ve reşitler bakımından ise yetkili temsilcinin, temsile yetkili olduğunu tevsik eden belgeler ile birlikte başvuruda bulunması gerekmektedir.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular, TÜRİB tarafından yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (Otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 (On) sayfaya kadar ücret alınmayacak olup, 10 (On) sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7 nci maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

 

Veri Sorumlusu

TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI A.Ş.

 

 

KVKK Aydınlatma Metnini Okudum Anladım
KVKK Aydınlatma Metnini Okudum Anladım
Verilerimin İşlenmesine Rıza Veriyorum
Vazgeç
Kaydet